Zgodnie z uchwałą nr 12 z 04.10.2018r. Zarząd Automobilklubu Stalowa Wola zwołuje Walne Zebranie członków, które odbędzie się 24 lutego 2019r. w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli o godz. 10.00.
W przypadku braku kworum ogłasza się drugi termin zebrania na godz. 10.30 tego samego dnia.

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie zebrania i powołanie Prezydium
 2. Wybór Protokolanta
 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania, przedstawienie Porządku Obrad
 4. Przyjęcie Regulaminu Obrad i Regulaminu Komisji
 5. Wybór Komisji:
  • Mandatowej
  • Wyborczej
  • Uchwał i Wniosków
  • Skrutacyjnej
  • Statutowej
 6. Sprawozdanie z działalności Automobilklubu Stalowa Wola za lata 2015 - 2018
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Automobilklubu Stalowa Wola
 8. Dyskusja
 9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi
 10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
 11. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Statutowej, propozycje zmian w Statucie Automobilklubu Stalowa Wola
 12. Dyskusja
 13. Głosowanie nad przyjęciem zmian w Statucie Automobilklubu Stalowa Wola
 14. Przerwa 10 minut
 15. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Wyborczej, przedstawienie kandydatów do Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Okręgowy Zjazd PZM w Rzeszowie
 16. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, zapoznanie z techniką wyborów
 17. Wybory
 18. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków
 19. Dyskusja
 20. Głosowanie nad przyjęciem Uchwał i Wniosków
 21. Przerwa 10 minut
 22. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, ogłoszenie wyników wyborów
 23. Ukonstytuowanie się Zarządu Automobilklubu Stalowa Wola
 24. Zakończenie Walnego Zebrania

Uwaga: rejestracja uczestników od godz.9.00

Pobierz: PORZĄDEK OBRAD